Buletin informativ

Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
HG 1425/2006 Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006
Ordin 110/2007 Privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
Ordin 111/2007 Privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
Ordin 112/2007 Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor
Ordonanta 34/2006 Privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
HGR 925/2006 Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achititie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Hotararea 71/2007 Norme de aplicare a prevederilor referitoare la contractele de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in OUG 34/2006
OUG 92/2007 Pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006
Legea 215/2001 republicata Legea administratiei publice locale.
OUG 78/2000 Privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
HG 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseuri periculoase, cu completarile ulterioare
HG 349/2005 Privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare
HG 448/2005 Privind deseurile de echipamente electrice si electronice
HG 621/2005 Privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
HG 1061/2008 – anexa 3 Formular de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase